Datum: Måndag den 5 december 2016 Kl 19:00
Plats: Djäknehallen – Strängnäs

Agenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet.
6. Säsongen 2016 – ordföranden har ordet.
7. Fastställande av:
a. Årsavgifter inklusive medlemsavgifter 2017.
b. Preliminär budget 2017.
c. Verksamhetsplan 2017.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Ordförande samt minst 4 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter.
9. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för bolaget, för en tid av (1) år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år.
c. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år.
d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av (1) år. I detta val får ej styrelsen deltaga.
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år, av vilken en utses till ordförande.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.

Handlingarna till mötet kommer att finnas tillgängliga i tryckt form på klubben, fr.o.m. fredagen den 25 november.

Share This